2012 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKÜ-KADMER), Türkiye’nin de taraf olduğu “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” ile belirlenen yükümlülükler doğrultusunda kadının ekonomik, siyasi, sosyal, medeni, kültürel, hukuksal haklarına ilişkin toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesi ve kadının insan hakları ihlallerinin önlenmesi konularında araştırma yapma, eğitim verme, proje üretme ve politika geliştirme konularında çalışmaktadır.
 
İKÜ-KADMER, ulusal ve uluslararası STK’lar, medya, üniversiteler ve kamu sektöründeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla akademik ve toplumsal nitelikli işbirlikleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın sorunları konusunda seminer, konferans, kongre, sempozyum ve panel benzeri her türlü bilimsel, sanatsal, kültürel etkinlikler düzenleyerek araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyurmanın yanı sıra, eğitim seminerleri düzenleyerek, kadın-erkek eşitliğinin yasalarda yer almasının ötesinde, toplumsal boyutta da etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşümün sağlanması sürecine katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Vizyonumuz
Ülkemizin de taraf olduğu “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” ile belirlenen yükümlülükler doğrultusunda kadının ekonomik, siyasi, sosyal, medeni, kültürel, hukuksal hakları bağlamında toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesi, hukuksal çerçevenin oluşturulmasının yanı sıra, kadın-erkek eşitliğinin hayata geçirildiği, demokratik, eşitlikçi, kadınların toplumsal yapıya eşit ve etkin bireyler olarak katıldığı bir toplum yaratma hedefine katkı sağlamak. 
 
Misyonumuz
Demokratik toplum gereği olarak kadının yetki ve karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılmasına yönelik eğitici seminerler ve çalıştaylar düzenlemek,
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik zihniyet dönüşümünün sağlanması amacıyla projeler geliştirmek, araştırmalar, eğitimler ve çalıştaylar düzenlemek,
Ulusal ve uluslararası STK’lar, medya, üniversiteler ve kamu sektöründeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla akademik ve toplumsal nitelikli işbirliği yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunları konusunda seminer, konferans, kongre, sempozyum ve panel benzeri her türlü bilimsel, sanatsal, kültürel etkinlikler düzenleyerek, araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak,
Kadının insan hakları ihlalleri konusunda araştırmalar yaparak, ihlallerin önlenmesine ilişkin politika ve strateji geliştirmek,
Basılı, sözel, görsel yayın yaparak, etkinlikler ve eğitimler düzenleyerek toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı arttırarak, kamuoyu oluşturmak,
Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanında araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlarla duyurmak gibi bilinçlendirme faaliyetlerinin arttırılarak zihinsel dönüşümün sağlanması sürecine katkı sağlamak,
Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma hedeflerine ulaşmada olmazsa olmaz koşul olan kadın istihdamının arttırılması konusunda araştırmalar gerçekleştirerek, politika ve strateji belirlemek,
Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları ile ilgili dersler açılmasını sağlayarak öğrencilerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve rollerine ilişkin bilgi ve duyarlılık geliştirilmesine katkı sağlamak.